Prohlášení o ochraně soukromí Smart Info

Webové stránky www.smart-info.cz můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete formou formuláře na webových stránkách. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy do naší zabezpečené databáze.

Společnost Galileo Corporation s. r. o., sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, vystupuje v roli zpracovatele vámi poskytnutých osobních údajů, které zpracovává pro subjekty, k jejichž odběru zpráv jste se přihlásili. Tyto subjekty jsou správci osobních údajů a mohou osobní údaje zpracovávat, shromažďovat a uchovávat. Zpracovatel Galileo Corporation s. r. o. může provádět jen takové operace, kterými byl pověřen správce osobních údajů. Zpracovatel a správce osobních údajů mají mezi sebou uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu, která stanoví rozsah práv a povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 GDPR a zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Vaše osobní údaje bude správce uchovávat pouze po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jste poskytli, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Osobními údaji se myslí zejména identifikované či identifikovatelné informace, které se vztahují k fyzické osobě – uživateli služby v www.smart-info.cz.

Správce osobních údajů i pověřený zpracovatel Galileo Corporation s. r. o. se zavazují:

 • Zpracovávat údaje korektně a transparentním způsobem,
 • shromažďovat získané informace pro výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • minimalizovat údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování,
 • zajistit přesnost údajů ve smyslu potřebné aktualizace, aby údaje byly přesné,
 • uložit údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů po dobu delší, než je nezbytné pro účely,
 • zpracovávat údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení všech osobních údajů, tak aby nedošlo k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování nebo náhodné ztrátě.

Subjekty údajů mají právo:

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování,
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti),
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba,
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů z následujících důvodů:

 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával),
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být pro vás i nadále potřebné, např. pro obhajobu případných právních nároků,
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení nařízení.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

Tato práva můžete uplatnit u zpracovatele Galileo Corporation s. r. o., který neodkladně bude informovat vašeho správce osobních údajů, těmito způsoby:

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

 1. Přijetí žádosti.
 2. Identifikace žadatele.
 3. Vyhodnocení žádosti.
 4. Rozhodnutí o žádosti.
 5. Výkon rozhodnutí.
 6. Informování žadatele.